جامعه کارگری سنگ زیرین آسیای اقتصاد کشور هستند که در طول سال هم از لحاظ معیشتی و هم از لحاظ اشتغال با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند
تاریخ انتشار :
شنبه 11 اردیبهشت 1400

صفحه  29  از  76